Powrót na główną stronę     Skocz do archiwum

Morze otwarte dla szuwarowych drobnoustrojów    13.06.2000


Z ogromną satysfakcją witam inicjatywę Urzędu Morskiego w Gdyni - uchylającej furtkę na morze śródlądowym jachcikom. Zwracam uwagę na słowo "inicjatywę". Administracja morska kolejny raz manifestuje gotowość do rzeczowych dyskusji na wszystkie tematy związane z liberalizacją żeglugi po słonej wodzie. Chodzi o to, aby partner nas reprezentujący też poczuł powołanie. Paradoks polega na tym, iż więcej dobrej woli zauważam po stronie administracji. Poniżej zamieszczone zarządzenie dotyczy obszaru znajdującego się kompetencji Urzędu Morskiego w Gdyni. Nie wątpię, że w najbliższym czasie pojawią się podobne - wydane przez dyrktorów urzędów w Słupsku i w Szczecinie. Że jeszcze dużo spraw przed nami to inna sprawa. Dziękuję specjalnie dyrektorowi Romanowi Kołodziejskiemu. To nie prawda, ze nie umiem doceniać dobrej woli administracji morskiej. Zawsze pamiętam o fundamentalnym precedensie "Notatki Słupskiej". Tekst zarządzenia pozyskałem ze strony internetowej najprzyjaźniejszego żeglarzom portu morskiego. Każde dziecko wie, że chodzi o Władysławowo. Jerzy Kuliński

ZARZĄDZENIE PORZĄDKOWE NR 1 Dyrektora Urzędu Morskiego w Gdyni z dnia 19 kwietnia 2000r.

w sprawie warunków uprawiania żeglugina wodach morskich w celach rekreacyjno - sportowych przez jednostki pływające o długości do 5m i śródlądowych, których iloczyn największej długości i największej szerokości nie przekracza 20 m2 .

Na podstawie art. 48 ustawy z dnia 21 marca 1991r. o obszarach morskich Rzeczypospolitej Polskiej i administracji morskiej (Dz. U. Nr 32, poz. 131 z późn. zm),i w związku § 22. Rozporządzenia Ministra Żeglugi z dnia 12 lipca 1968 r w sprawie bezpieczeństwa morskich statków sportowych (Dz. U. z dnia 9 sierpnia 1968r)zarządzam, co następuje:

§ 1
1.Przepisy zarządzenia mają zastosowanie do jednostek pływających o długości całkowitej nie przekraczającej 5 m i śródlądowych, których iloczyn największej długości i największej szerokości nie przekracza 20 m2,które uprawiają żeglugę na wewnętrznych i terytorialnych wodach morskich z wyłączeniem żeglugi międzynarodowej.
2.W rozumieniu zarządzenia za jednostki pływające uważa się urządzenia pływające przeznaczone dla celów rekreacyjno sportowych w szczególności łodzie motorowe, łodzie żaglowe, łodzie wiosłowe, kajaki, pontony, rowery wodne, deski z żaglem, skutery wodne.

§ 2
Przepisy zarządzenia nie mają zastosowania do jednostek pływających używanych w akcjach ratowniczych.

§ 3
1.Żegluga dozwolona jest:
1) w porze dziennej od wschodu do zachodu słońca,
2) na wodach wolnych od lodu,
3) przy sile wiatru 3o- 4 o w skali Beauforta z wyjątkiem jednostek niezatapialnych i desek z żaglem,
4) przy widzialności powyżej 2 Mm.

2.Uprawianie żeglugi jednostkami pływającymi:
1) o napędzie mechanicznym dozwolone jest w strefie pływania odległej od linii brzegu nie mniejszej niż 0,1 Mm i nie większej niż 2 Mm,
2) bez napędu mechanicznego dozwolone jest w strefie pływania w odległości do 2 Mm od linii brzegu,
3) zabronione jest na akwenach zamkniętych dla żeglugi, oznakowanych kąpielisk i akwenów szkoleniowych wyznaczonych przez właściwego terytorialnie kapitana portu lub Inspektorat Ruchu Morskiego,
4) śródlądowymi, których iloczyn największej długości i największej szerokości nie przekracza 20 m2, z wyłączeniem jednostek do 5 m długości całkowitej oraz wszystkimi powyżej 5 kW mocy silnika dozwolone jest przy posiadaniu ważnej karty rejestracyjnej wydanej przez Inspektorat Żeglugi Śródlądowej. Oznakowanie ww jednostek winno być czytelne i zgodne z dowodem rejestracyjnym.

3. W rejonie oznakowanych kąpielisk odbijanie i dobijanie do brzegu jednostek pływających o napędzie mechanicznym może odbywać się po specjalnie do tego wyznaczonych i oznakowanych pasach ruchu. Pas ruchu łączący plażę ze strefą pływania powinien mieć szerokość 25m i być oznakowany. W pasie tym należy poruszać się z minimalną sterowną prędkością.

4. W pozostałych rejonach przemieszczanie się, odbijanie i dobijanie do brzegu jednostek o napędzie mechanicznym wymaga szczególnej ostrożności. W odległości do 50 m od brzegu powinno odbywać się z minimalną prędkością.

5. Lokalizacja i sposób oznakowania pasów ruchu, o których mowa w ust.3 wymaga uzgodnienia z właściwym terytorialnie kapitanem portu.

6. Dyrektor urzędu morskiego może na wniosek gmin, biorąc pod uwagę występujące zagrożenia na podległym akwenie, wyznaczyć czasowo rejony ograniczonego lub całkowitego zakazu uprawiania żeglugi w celach sportowych.

7.Za bezpieczeństwo żeglugi odpowiedzialny jest użytkownik jednostki pływającej.

§ 4
1.Osoby fizyczne i prawne prowadzące działalność gospodarczą w zakresie wynajmowania jednostek pływających, prowadzenia szkółek lub przewożenia osób tymi jednostkami obowiązane są:
1)posiadać regulamin korzystania ze sprzętu pływającego, zatwierdzony przez właściwegoterytorialnie kapitana portu,
2)wyznaczyć kierownika przystani,
3)oznakować pas ruchu łączący plażę ze strefą pływania,
4)posiadać system zabezpieczenia ratowniczego, składającego się z co najmniej motorowej jednostki ratowniczej z kwalifikowaną załogą,
5)zapewnić na przystani i akwenie warunki do udzielenia pomocy osobom potrzebującym ( w tym pierwszej pomocy medycznej w nagłych przypadkach),
6)posiadać dokument potwierdzający zawarcie ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej związany z prowadzoną działalnością.

2.Osoby fizyczne i prawne prowadzące działalność, o której mowa w ust.1 powinny zapewnić, by osoby obsługujące wypożyczalnie sprzętu pływającego posiadały kwalifikacje do obsługi tych jednostek:
1) w przypadku jednostek z napędem mechanicznym st. sternik motorowodny,
2) w przypadku jednostek wyposażonych w żagiel sternik jachtowy
3).Osoby, o których mowa w ust.2, powinny być pełnoletnie.
4).Przed rozpoczęciem działalności, o której mowa w ust.1 należy zawiadomić najbliższy terytorialnie kapitanat portu z jednoczesnym okazaniem właściwych dokumentów upoważniających do prowadzenia działalności gospodarczej i określonych w przepisach niniejszego zarządzenia w celu weryfikacji i wydania przez kapitana portu stosownego zezwolenia.

§ 5
1.Na jednostkach pływających sportowych i rekreacyjnych samodzielną żeglugę mogą uprawiać osoby, które ukończyły 16 lat.
2. Jeżeli w składzie załogi jednostki pływającej znajdują się dzieci, powinna nią kierować osoba pełnoletnia.
3.Osoby niepełnoletnie powinny zawsze w czasie uprawiania żeglugi być ubrane w kamizelkę ratunkową.
4.
1) Dopuszcza się do uprawiania żeglugi na jednostkach pływających, służących do celów sportowo-rekreacyjnych dzieci, z zastrzeżeniem pkt.2.
2) Dzieci, o których mowa w pkt.1 powinny znajdować się pod nadzorem. 5. Każda jednostka pływająca powinna być wyposażona w kamizelki ratunkowe. Ilość kamizelek powinna odpowiadać liczbie członków załogi. Zaleca się posiadanie przynajmniej jednego zśrodków wzywania pomocy.

§ 6
1.Prowadzenie jednostki sportowo- rekreacyjnej:
1)poruszanej napędem mechanicznym o mocy powyżej 5 kW ( 6,67 KM) wymaga posiadania odpowiedniego patentu Polskiego Związku Motorowodnego i Narciarstwa Wodnego z wyłączeniem akwenu szkoleniowego oznakowanego odpowiednio i zatwierdzonego przez kapitana portu lub Inspektorat Ruchu Morskiego Urzędu Morskiego,
2) jednostki o napędzie mechanicznym używane na akwenach szkoleniowych przez osoby nie posiadające patentu Polskiego Związku Motorowodnego i Narciarstwa Wodnego powinny posiadać możliwość zdalnego wyłączania silnika przez osobę nadzorującą,
3) wyposażonej w żagiel o powierzchni powyżej 10 m2 wymaga posiadania odpowiedniego patentu Polskiego Związku Żeglarskiego,
4) zajętej holowaniem wymaga posiadania przez osobę prowadzącą jednostkę holującą odpowiedniej licencji, wydanej przez Polski Związek Motorowodny i Narciarstwa Wodnego.

§ 7
Zabrania się:
1) prowadzenia jednostek pływających przez osoby w stanie wskazującym na spożycie alkoholu lub podobnie działającego środka,
2)używania do żeglugi jednostek pływających technicznie niesprawnych,
3)używania do żeglugi jednostek pływających bez przypisanego wyposażenia w sprzęt ratunkowy i sygnalizacyjny,
4)zbliżania na odległość mniejsząniż 50 m od statków morskich stojących na kotwicy, torów wodnych dla statków morskich, statków morskich w ruchu, kąpiących się ludzi, wystawionego sprzętu rybackiego, znaków nawigacyjnych oraz miejsc zabronionych dla żeglugi,
5)holowania przez skutery wodne, nie przystosowane przez producenta do holowania, jednostek pływających i powietrznych,
6)umieszczenia dzieci przed kierującym skuterem wodnym.

§ 8
Każdy użytkownik jednostek pływających sportowo-rekreacyjnych, podmiot gospodarczy prowadzący działalność w granicach właściwości terytorialnej Dyrektora UM Gdynia jest zobowiązany na wezwanie funkcjonariusza urzędu morskiego przedstawić jednostkę do inspekcji kontrolnej okazać do wglądu dokumenty kwalifikacyjne i tożsamości oraz dokumenty związane z prowadzoną działalnością gospodarczą.

§ 9
Osobom naruszającym przepisy porządkowe niniejszego zarządzenia wymierza się karę pieniężną w trybie określonym w przepisach ustawy z dnia 21 marca 1991r. o obszarach morskich Rzeczypospolitej Polskiej i administracji morskiej (Dz.U.Nr 32, poz.131 z późn. zm.) lub anuluje się zezwolenie wydane przez kapitanat albo zastosuje się obie sankcje łącznie.

§ 10
Tekst niniejszego zarządzenia powinien być stale wywieszony na tablicach ogłoszeń w placówkach terenowych Urzędu Morskiego w Gdyni, w przystaniach, wypożyczalniach sprzętu pływającego itp.

§ 11
Traci moc zarządzenie porządkowe Nr 12 Dyrektora Urzędu Morskiego w Gdyni z dnia 16 kwietnia 1998 w sprawie ustalenia warunków uprawiania żeglugi jednostkami pływającymi używanymi do celów sportowo-rekreacyjnych o długości nie przekraczającej 5 m, nie uprawiających żeglugi międzynarodowej.

§ 12
Zarządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od opublikowania w Dziennikach Urzędowych WojewództwPomorskiego i Warmińsko-Mazurskiego.

Dyrektor Urzędu Morskiego w Gdyni inż. Roman Kołodziejski

Załącznik nr 1: Wytyczne do regulaminu wypożyczalni sprzętu sportowego turystycznego lub rekreacyjnego.
Załącznik nr 2: Wzór zezwolenia, o którym mowa w § 4 pkt.4Napisz do autora informacji w serwisie


Hosting, serwery, konta www