Polska na EXPO am MEER w Wilhelmshaven 2000
31.03.2000
(tekst Andrzeja Lipoka z Szczecina)

EXPO am Meer w Wilhelmshaven 2000 jest projektem zdecentralizowanym, poświęconym tematyce morskiej i realizowanym w ramach Światowej Wystawy EXPO 2000 w Hanowerze. Koncepcja programowa EXPO am Meer, opracowana przez organizatorów, nawiązuje do przewodniego hasła Światowej Wystawy EXPO 2000 "Człowiek-Przyroda-Technika" i obejmuje 5 podstawowych zakresów tematycznych: - środowisko naturalne mórz, - zmiany klimatyczne, - żegluga i technika, - życie w regionach nadmorskich, - łączność i praca. Organizatorzy udostępniają krajom chcącym wziąć udział w tej wystawie miejsce w międzynarodowych pawilonach wystawowych oraz proponują udział w licznych projektach oraz imprezach towarzyszących wystawie, takich jak: "Sail & Steam" (6-10.09.br.), spotkanie żeglarzy (17-20.08.br.). Na uwagę zasługuje również bogaty program kulturalny obejmujący "Dni chórów nad morzem", "Europejskie głosy", występy Lubeckiego Podwodnego Teatru Kukiełkowego, festiwal "Rock & Pop" i wiele innych imprez uświetniających tę wystawę. W ramach polskiego udziału w Światowej Wystawie EXPO'2000 w Hanowerze, zostanie również zorganizowana polska ekspozycja na wystawie morskiej EXPO am Meer w Wilhelmshaven. Organizatorem polskiego programu w Wilhelmshaven jest Polskie Biuro EXPO 2000 KIG/PAIZ we współpracy z Ministerstwem Transportu i Gospodarki Morskiej. W Biurze EXPO 2000 KIG/PAIZ powołano Koordynatora Programu Morskiego odpowiedzialnego za realizację polskiego wystąpienia na Wystawie EXPO am Meer w Wilhelmshaven. MTiGM pełni rolę pośrednika pomiędzy instytucjami i przedsiębiorstwami gospodarki morskiej a Biurem EXPO 2000 w sprawach programowych oraz sprawuje nadzór merytoryczny i finansowy nad realizacją zadań zleconych Biuru EXPO. Przyjęto następujące ramy organizacyjne polskiego udziału w EXPO am Meer 2000 w Wilhelmshaven: - polska ekspozycja będzie czynna w okresie od dnia 1.06.br. do dnia 15.08.br., - Dzień Polski na EXPO am Meer w Wilhelmshaven odbędzie się następnego dnia po Dniu Polskim na EXPO 2000 w Hanowerze (21.06.br.), tj. dnia 22 czerwca br. W trakcie trwania polskiej ekspozycji przewiduje się wizyty polskich statków szkolnych i naukowo-badawczych oraz okrętów Marynarki Wojennej, których pokłady zostaną wykorzystane dla prezentacji dorobku polskiej nauki, techniki, gospodarki morskiej i szkolnictwa wyższego. Polska ekspozycja będzie zlokalizowana w pawilonie międzynarodowym w sektorze "E", gdzie będą miały swoje ekspozycje m.in. Grecja, Rosja, Wenezuela i Norfolk (USA). W sektorze "E" znajdować się będą ponadto wystawy tematyczne, takie jak: wystawa starych żaglowców, wystawa rybacka, wystawa obrazująca badania głębin morskich. Nasza ekspozycja zostanie zorganizowana na powierzchni 200 m2, w ramach której zostanie wyodrębniona część stała wystawy (zrealizowana na podstawie scenariusza) i część zmieniająca się w cyklu cotygodniowym przeznaczona na prezentację regionów, instytucji, organizacji i przedsiębiorstw nadmorskich oraz stanowiska: informacyjno-recepcyjne, informacji turystycznej oraz punkt sprzedaży pamiątek. W ramach stałej części ekspozycji zostaną przedstawione zagadnienia obrazujące historię polskiej obecności nad Bałtykiem, polski wkład w europejskie i światowe dokonania w dziedzinie żeglugi, nawigacji, budownictwa okrętowego, ratownictwa morskiego, badania głębin morskich oraz zagadnienia dot. polskiej gospodarki morskiej w chwili obecnej. Ostateczny kształt polskiej ekspozycji powstanie na podstawie wybranego w drodze konkursu scenariusza wystawy. Podobnie jak organizatorzy, pragniemy ożywić naszą ekspozycję przygotowując program kulturalny towarzyszący wystawie. W ramach tego programu przewidujemy występy Orkiestry Reprezentacyjnej Marynarki Wojennej, Orkiestry Musztry Paradnej Zespołu Szkół Ekonomicznych w Szczecinie oraz występy zespołów szantowych. Ponadto do udziału w wystawie zostali zaproszeni polscy żeglarze, którzy będą mile widziani w całym okresie trwania wystawy.
ANDRZEJ LIPOK

Bardzo dziękuję panu Andrzejowi Lipokowi za interesującą korespondencję. Liczę na dalszą współpracę.

JERZY KULIŃSKI