Powrót na główną stronę     Skocz do archiwum

Międzynarodowa konferencja o mapach elektronicznych.    18.10.2000


Dzięki Andrzejowi Lipokowi ze Szczecina dotarła do www.kulinski.zagle.pl informacja Rzecznika Prasowego Marynarki Wojennej. Dziękuję w imieniu Czytelników. Przy okazji informuję, że niemiecki wydawca map żeglarskich Nautische Veroffentlichung - Verlagsgeselschaft mbh dołacza do swych kompletów map papierowych CD z mapami elektronicznymi MAPTECH (Digital Mapping Technology - USA / BSB Standard). Instalacja - "plug & play". To dobra wiadomość dla posiadaczy notebooków. Jerzy Kuliński

Od 18 do 19 października 2000 odbędzie się w Biurze Hydrograficznym Marynarki Wojennej 10. Spotkanie Komitetu Doradczego Europejskiego Regionalnego Centrum Koordynacyjnego Elektronicznej Mapy Nawigacyjnej RENC. Udział w spotkaniu zapowiedzieli przedstawiciele 10 państw członkowskich (szczegóły patrz poniżej) oraz Dyrektor Międzynarodowej Organizacji Hydrograficznej - IHO Admirał Neil Guy.

Ogólna informacja o Europejskim Regionalnym Centrum Koordynacyjnym Elektronicznej Mapy Nawigacyjnej (European RENC) Europejskie RENC jest budowane zgodnie z międzynarodowym projektem utworzenia Światowej Bazy Danych dla Elektronicznych Map Nawigacyjnych (WEND - World Wide Electronic Navigational Chart Database). Idea takiej światowej bazy została wypracowana na początku lat dziewięćdziesiątych. Przewiduje ona, że powinny istnieć regionalne ośrodki koordynacyjne dla map elektronicznych (tzw. RENC - Regional Electronic Navigational Chart Coordinating Centre), które będą gromadziły autoryzowane, najbardziej wiarygodne dane pochodzące z krajowych Biur Hydrograficznych. Z danych tych następnie tworzona będzie jednolita, zintegrowana baza danych na dany region, z której to bazy generowane będą z kolei ENC i poprawki do nich, sprzedawane końcowym użytkownikom poprzez odpowiednią sieć agentów sprzedaży (dystrybutorów).

Poszczególne, krajowe Biura Hydrograficzne będą odpowiedzialne za dostarczanie danych do swoim regionalnym centrów wiarygodnych i aktualnych oraz do systematycznej aktualizacji tych danych. W zależności od stopnia zaawansowania technologicznego danego Biura, dane takie będą miały postać typowych materiałów tradycyjnych (np. mapy papierowe) lub końcowych produktów numerycznych w standardzie S-57. Natomiast poszczególne RENC byłyby odpowiedzialne za integrację danych z poszczególnych państw, ich ostateczne przetworzenie oraz rozpowszechnianie wśród użytkowników elektronicznych map nawigacyjnych i a także za ich systematyczne uaktualnianie, według danych otrzymywanych z narodowych Biur. Poszczególne RENC winny komunikować się wzajemnie, aby użytkownik miał zapewniony komplet danych dla wszystkich obszarów żeglugi.

Zgodnie z tymi założeniami, WEND ma więc być powszechną, światową siecią danych do ENC (Elecytronic Navigational Chart) bazującą na standardach IHO, spełniającą potrzeby międzynarodowego ruchu morskiego z wykorzystaniem systemów ECDIS i dostosowaną do wymogów w zakresie nawigacyjnego bezpieczeństwa żeglugi, obowiązujących w IMO. Serwis tych danych oraz poprawek mają zapewnić regionalne RENC. Rola poszczególnych narodowych Służb Hydrograficznych polega tu przede wszystkim na dostarczaniu właściwej jakości materiałów źródłowych i danych do map nawigacyjnych oraz danych do ich uaktualniania, oceny i autoryzacji swoich danych i poprawek. Nie zakłada się natomiast, żeby Biura prowadziły bezpośrednią sprzedaż i dystrybucję map cyfrowych. Z kolei centrum regionalne, tworząc regionalną Bazę Danych Elektronicznych Map Nawigacyjnych (ENCDB - Electronic Nautical Chart Data Base), ma zabezpieczyć ciągłe pokrycie akwenów swojej odpowiedzialności wiarygodnymi danymi z urzędowych źródeł, jednolite zarządzanie tymi danymi oraz produkcję i dystrybucję map cyfrowych, kontrolę jakości końcowego produktu i jego końcową autoryzację a także skuteczność wymiany danych i ich rozprowadzania oraz kompleksową sieć międzynarodowej sprzedaży. Przy czym, zgodnie z projektem, zyski z komercyjnej sprzedaży map elektronicznych, bazujących na danych zgromadzonych w poszczególnych RENC, będą proporcjonalnie dzielone pomiędzy Biura dostarczające danych, po odliczeniu wszystkich kosztów przetwarzania, produkcji i bieżącego serwisu ENC, ponoszonych przez RENC.

Aktualnie funkcjonuje jedno centrum regionalne. Jest nim Europejskie RENC (European RENC), dawniej nazywane RENC Europy Północnej (Northern Europe RENC. Aktualnie w projekcie tym współpracuje 10 państw (Dania, Finlandia, Francja, Holandia, Niemcy, Norwegia, Polska (której przedstawicielem jest Biuro Hydrograficzne Marynarki Wojennej), Portugalia, Szwecja i Wielka Brytania. Europejskie RENC, w kwietniu 1999 roku, uruchomiło pierwszy na świecie oficjalny serwis ENC dla systemów ECDIS pod nazwą PRIMAR. PRIMAR jest oficjalnym operatorem Europejskiego RENC, dostarczającym komercyjny, całodobowy serwis oficjalnych ENC użytkownikom końcowym według modelu światowej bazy danych (WEND). Siedziba PRIMAR mieści się w Stavanger w Norwegii. Współpracujące państwa działają na podstawie podpisanego "Porozumienia o Współpracy" (COA - Cooperating Agreement), szef BHMW podpisał to porozumienie w imieniu Polski w październiku 1997 roku. Władzą ustawodawczą Europejskiego RENC jest Komitet Doradczy (AC - Advisory Committee), którego 10-tw spotkanie odbędzie się właśnie w Gdyni. Skład Komitetu tworzą szefowie Biur Hydrograficznych państw sygnatariuszy porozumienia. Przewodniczącym jest obecnie pan Peter Jakobsen z Danii.

Aktualnie trwają usilne rozmowy i prace zmierzające do strukturalnych przekształceń w organizacji, tak, aby więcej państw mogło się do tego projektu przyłączyć. Państwa Europejskiego RENC wspólnie ustaliły, iż każda narodowa Służba Hydrograficzna jest odpowiedzialna za dostarczenie danych do map elektronicznych na swój obszar odpowiedzialności. Dane te, wraz z poprawkami, dostarczane są już w postaci wektorowej, do centrum w Stavanger, które tworzy jednolitą bazę danych na wody europejskie. Z bazy tej generowane są zbiory ENC, które, wraz z poprawkami, rozprowadzane są do końcowego użytkownika poprzez sieć licencjonowanych dystrybutorów (dostarczycieli serwisu). Aktualnie porozumienie licencyjne na świadczenie serwisu produktów cyfrowych PRIMAR podpisało ponad 20 różnych firm i instytucji (w tym jedna z Polski).

kpt. mar. Janusz Walczak
rzecznik prasowy dowódcy Marynarki Wojennej RP
http://www.mw.mil.pl/
[email protected]
[email protected]Napisz do autora informacji w serwisie


Hosting, serwery, konta www