Powrót na główną stronę     Skocz do archiwum

Wiesław Kaczmarek - co warto zrobić dla żeglarstwa?    21.03.2001


Czytaliście już manifest Krzysztofa Baranowskiego. W ostatniej chwili dotarło do mnie memorandum obecnego V-Prezesa - najpoważniejszego konkurenta w nadchodzącuych wyborach Prezesa PZŻ. To rzadka okazja porównania merytorycznej zawartości i kierunków działania. Czy o to chodzi polskim żeglarzom? Czy zarys programu przystaje do realiów ? Na te i na inne pytania dacie odpowiedź podcza sejmikowego głosowania. Zostawiam Was sam na sam z przemyśleniami Wiesława Kaczmarka. Ci, którzy zostaną w domu - mogą nadsyłać swoje uwagi, opinie, propozycje.
Żyjcie wiecznie! Don Jorge


Wiesław Kaczmarek Warszawa , marzec 2001 r.
Co warto zrobić dla żeglarstwa?

Okres przed krajowym sejmikiem żeglarskim, po obchodach 75-lecia Polskiego Związku Żeglarskiego jest dobrym czasem na refleksje o kondycji i perspektywach żeglarstwa w Polsce.
Co powinno być misją PZŻ i jak ją wypełnić?
Po pierwsze - należy uznać, że główny cel działań to uczynienie z żeglarstwa obowiązku edukacyjnego młodzieży. Wiąże się to z wprowadzeniem do systemu edukacyjnego państwa elementów edukacji żeglarskiej i morskiej. W kształceniu podstawowym funkcjonuje "zielona szkoła" - warto rozszerzyć tę formułę o wychowania wodniackiego a podstawowym warunkiem przystąpienia do programu musi być powszechna umiejętność pływania. Kraj , który ma przeszło 500 km wybrzeża morskiego i kilka kompleksów jezior powinien w edukacji i wychowaniu młodzieży uwzględnić program szkolenia żeglarskiego, zasad zachowania w i na wodzie. Wdrożenie programu edukacji żeglarskiej powinno rozpocząć się od szkół zlokalizowanych na terenie Pomorza, Warmii i Mazur.

Po drugie - równie ważny priorytet dla PZŻ to profesjonalne wspieranie żeglarstwa wyczynowego i promocja udziału polskich żeglarzy w światowych imprezach. Sukcesy odnoszone na płaszczyźnie sportowej tworzą dobrą promocję żeglarstwa oraz ułatwiają zorganizowanie profesjonalnego wsparcia logistycznego, public relations i sponsorowania aktywności żeglarskiej. Działalność sportowa to przede wszystkim dobre warunki dla kadry we wszystkich grupach wiekowych oraz podjęcie inicjatyw zorganizowania międzynarodowych imprez żeglarskich (regaty, konferencje) w Polsce.

Po trzecie - żeglarstwo powinno się stać rodzajem aktywności, stylem życia który uruchamia inne jego sfery jak turystykę, usługi, produkcję, rozwój infrastruktury. Dla wielu obszarów Polski, żeglarstwo jest jedną z form aktywności stymulującej rozwój gospodarczy (produkcja, usługi, transport). Dotyczy to szczególnie terenów Warmii i Mazur, Pojezierza Pomorskiego, Augustowskiego, Suwalskiego, Gorzowskiego oraz całego pasa Wybrzeża. Poza walorami etycznokulturowymi żeglarstwo ma również wymiar ekonomiczny. Co należy zrobić aby te wszystkie walory żeglarstwa wykorzystać jak najlepiej?
· Starać się o realizację niektórych programów infrastrukturalnych w zakresie budownictwa wodnego w celu rewitalizacji szlaków wodnych na pojezierzu mazurskim i pomorskim np. druga pętla mazurska, połączenie Mazur z Zalewem Wiślanym.
· Starać się o uruchomienie kompleksowego programu budowy szeregu marin na wybrzeżu Bałtyku w odległości 30 - 40 mil od siebie.
· Żądać likwidacji podatku akcyzowego od łodzi żaglowych o długości poniżej 7 metrów . Bezwzględnie należy żądać obniżenia podatku od towarów i usług w stosunku do łódek przeznaczonych do żeglowania dzieci i młodzieży. Jeżeli akcyza jest formą opodatkowania luksusu to niech dotyczy łodzi o wyższym standardzie (w tym przypadku o większych gabarytach) a nie łodzi żaglowych służących rekreacji, szkoleniu i uprawianiu żeglarstwa wyczynowego przez młodzież.
· "Wrócić na morze" czyli uprościć dostęp do wykonywania przybrzeżnej żeglugi na wodach Bałtyku poprzez zmianę procedur w ruchu osobowym, wprowadzenie "zielonej karty" dla jachtów zdolnych do żeglugi morskiej.
· PZŻ powinien stać się głównym orędownikiem programu "Czystych Mazur", którego celem jest konsekwentne podnoszenie standardu ekologicznego i sanitarnego rekreacji, turystyki na Mazurach i innych kompleksach jezior - oczyszczalnie ścieków, bezpieczne nawodne stacje paliw, bezpieczne pomosty, sanitariaty, zorganizowana zbiórka śmieci i płynnych nieczystości.
· Konsekwentnie rozwijać kampanię promocyjną żeglarstwa w mediach. W tym celu konieczna jest współpraca z telewizją publiczną i lokalnymi rozgłośniami radiowymi. Celem powinno być uruchomienie magazynów żeglarskich, programów edukacyjnych dla młodzieży, promowanie giełd żeglarskich, targów i festiwali szantowych.
· Kontynuować program bezpiecznego żeglowania, szczególnie na śródlądziu, przez podniesienie poziomu bezpieczeństwa na żeglarskich szlakach wodnych, tworzenie efektywnych systemów monitorowania akwenów żeglarskich, stałych komunikatów meteorologicznych dla żeglarzy, rozbudowywanie systemów ratowania mienia i życia żeglarzy. Ważnym zadaniem dla PZŻ jest zadbanie o miejsce problematyki żeglarskiej w Krajowym Systemie Ratownictwa.

Po czwarte - w sferze organizacyjnej Związek powinien ewolucyjnie poszukiwać swojego miejsca, tożsamości w zmieniającym się otoczeniu . Powinna to być nowocześnie zorganizowana struktura skoncentrowana na pomocy środowiskom żeglarskim, wspierająca wszystkie działania na rzecz rozwoju różnorodnych form żeglarstwa. PZŻ musi uruchomić profesjonalny lobbing na rzecz upowszechniania żeglarstwa i tworzenia warunków do rozwoju żeglarstwa wyczynowego. Działalność PZŻ powinna być wspierana przez zorganizowaną grupę sponsorów. Związek nie powinien prowadzić działalności gospodarczej. Wspieraniem żeglarstwa wyczynowego powinna zająć się wydzielona jednostka organizacyjna typu fundacja. W strukturze organizacyjnej PZŻ powinny znaleźć się jednostki zajmujące się nowymi obszarami jak promocja i marketing żeglarstwa (współpraca z mediami), obsługa prawna, działalność wydawnicza, ekspertyzy techniczne (uruchomienie "zielonej karty", rejestracja jachtów).

I po piąte - to odpowiedzialność za szkolenia, etykietę i tradycje żeglarskie. Wszystkie trzy pojęcia muszą zostać poddane "pewnej rewizji" chociażby z powodów, że istotnie zmieniły się warunki dostępu do różnych świadczeń, inaczej działa system edukacji i ubezpieczeń, coraz częściej będziemy konfrontowani z przepisami Unii Europejskiej. Wydaję się zasadne , żeby przy głównym celu - upowszechniania żeglarstwa - system szkolenia pozwalał na profesjonalne kursy, które pozwolą uzyskać stopnie żeglarskie uprawniające do samodzielnej bezpiecznej żeglugi. Należy rozważyć w jakim kierunku powinien ewoluować system stopni żeglarskich oraz jak powinien wpływać na wysokość opłat ubezpieczeniowych. Proces integracji z UE wymaga podjęcia przez PZŻ działań konwalidujących polskie dokumenty żeglarskie na rynku europejskim. PZŻ powinien rozpocząć prace nad wprowadzeniem ujednoliconego systemu uprawnień do poruszania się po wodzie podobnego ideowo do "wodnego prawa jazdy". (Warto zwrócić uwagę jak rewolucyjnie w środowisku nurkowym, jako odpowiedź na popyt, rozwinęła się organizacja szkoląca nurków PADI założona i złożona z instruktorów nurkowych. Stworzona w ciągu kilku lat sieć ośrodków szkoleniowych zdominowała cały świat.)

Stawiam pytanie: czy przyjęcie odpowiedniego standardu szkoleniowej łódki, standaryzacji procedur szkoleniowych, materiałów szkoleniowych i wydawnictw pozwolą PZŻ na uruchomienie, pod jego autoryzacją, szerokiej akcji szkoleniowej, chociażby dla spełnienia pierwszego priorytetu - wychowania młodzieży przez żeglarstwo?

Etykieta i tradycja to zasadnicze walory wychowawcze żeglarstwa. To również elementy kultury żeglarskiej wymagające szczególnej ochrony, gdyż są tymi wartościami, które odróżnią i wyróżnią nas na europejskim rynku żeglarskim.

PZŻ musi być stale obecny w wielu zdarzeniach na światowym rynku żeglarskim oraz dbać o rozwój kontaktów i współpracy z żeglarską Polonią.

PZŻ musi wznowić swoją aktywność i obecność w żeglarskich organizacjach międzynarodowych. Potrzeba współpracy z międzynarodowym światem żeglarskim ma co najmniej dwa powody: dbanie o prestiż polskiego środowiska żeglarskiego i przygotowanie polskiego żeglarstwa do procesu unifikacji ze standardami obowiązującymi w Unii Europejskiej.
Z żeglarskimi pozdrowieniamiNapisz do autora informacji w serwisie


Hosting, serwery, konta www